?, Guangdong, (CHN)

Affiliation ID 1704
Full name ?, Guangdong
Short name ?, Guangdong
Place (CHN)
Sports ATH/BAS/BDM/CAN/DIV/FEN/FTB/GYM/HAN/JUD/MOP/RGY/SOF/SWI

Athletes (30)

Chen Haijian CHN ATH 2004
Chen Jingwen CHN ATH 2008
Chen Qiqiu CHN BDM 2000—2004
Chen Xiujun CHN SWI 2004
Dong Zhaozhi CHN FEN 1996—2004
Gao Hong CHN FTB 1996—2000
Hu Jia CHN DIV 2000—2004
Hu Mei CHN RGY 2004
Huang Yaojiang CHN FEN 2004—2008
Lao Lishi CHN DIV 2004
Lei Sufen CHN HAN 2004
Li Hongping CHN DIV 1984
Li Qiang CHN CAN 2008—2016
Liang Caixia CHN MOP 2004
Liang Peixing CHN CAN 2008
Liu Hong CHN ATH 2008—2020
Liu Yu CHN SWI 2004
Lu Yingna CHN RGY 2004
Luo Lin CHN SOF 2004
Pan Wei CHN BAS 2004
Jason Rogers USA FEN 2004—2008
Wu Hanxiong CHN FEN 2004
Xian Dongmei CHN JUD 2004—2008
Xie Xingfang CHN BDM 2008
Yang Jinghui CHN DIV 2004
Yang Wei CHN BDM 2000—2008
Yang Yilin CHN GYM 2008
Yu Zhuocheng CHN DIV 1996
Zhang Jiewen CHN BDM 2004—2008
Zhao Lihong CHN FTB 1996—2000