?, Sichuan, (CHN)

Affiliation ID 1711
Full name ?, Sichuan
Short name ?, Sichuan
Place (CHN)
Sports ATH/BDM/CAN/CSL/FTB/RGY/SAI/SOF/SWA/VOL

Athletes (14)

Chen Fubin CHN CSL 2004
Chen Jing CHN VOL 2000—2004
Chen Zhongyun CHN CAN 2008
Deng Xiaoling CHN SOF 2000—2004
Gu Junjie CHN ATH 2008
He Xiaochu CHN SWA 2004
Li Xuemei CHN ATH 2000—2004
Lu Yuanyang CHN RGY 2004—2008
Wang Feng CHN CAN 2008
Wu Dan CHN VOL 1988—2000
Xiao Zhen CHN FTB 2004
Xie Zhongbo CHN BDM 2008
Yin Jian CHN SAI 2004—2008
Zhou Yang CHN ATH 2008