Ancient Combative Sports — Pankration, Boys (discontinued)

Times held 17
Total participants 0
Total countries 0

Participants

Year Event Status Participants NOCs
-380 Pankration, Boys Ancient Olympics 1 1
-340 Pankration, Boys Ancient Olympics 1 1
-336 Pankration, Boys Ancient Olympics 1 1
-320 Pankration, Boys Ancient Olympics 1 1
-200 Pankration, Boys Ancient Olympics 1 1
-172 Pankration, Boys Ancient Olympics 1 1
-156 Pankration, Boys Ancient Olympics 1 1
-116 Pankration, Boys Ancient Olympics 1 1
-72 Pankration, Boys Ancient Olympics 1 1
49 Pankration, Boys Ancient Olympics 1 1
89 Pankration, Boys Ancient Olympics 1 1
117 Pankration, Boys Ancient Olympics 1 1
321 Pankration, Boys Ancient Olympics 1 1
333 Pankration, Boys Ancient Olympics 1 1
337 Pankration, Boys Ancient Olympics 1 1
341 Pankration, Boys Ancient Olympics 1 1
381 Pankration, Boys Ancient Olympics 1 1

Medal winners

Year Gold Silver Bronze
-380 Aurelios EukarpidesATH
-340 AureliusATH
-336 HeliodorosTHP
-320 MarkianosSAR
-200 PhaidimosALX
-172 DiallosSMY
-156 AmyntasEPH
-116 Publius Aelius AristomachusMNM
-72 KalasELI
49 Publius Cornelius AristonEPH
89 NikanorEPH
117 Publius Aelius AristomakhusMNM
321 MarkianosSAR
333 HeliodorosTHP
337 HeliodorosTHP
341 AureliusATH
381 Aurelios EukarpidesATH

Medals by country

NOC Gold Silver Bronze Total
Athens ATH 4 0 0 4
Ephesus EPH 3 0 0 3
Thespiai THP 3 0 0 3
Magnesia on the Maiandros MNM 2 0 0 2
Sardis SAR 2 0 0 2
Alexandria ALX 1 0 0 1
Elis ELI 1 0 0 1
Smyrna SMY 1 0 0 1

Top medallists

Athlete Nat Gold Silver Bronze Total
Heliodoros THP 2 0 0 2
Amyntas EPH 1 0 0 1
Aurelios Eukarpides ATH 1 0 0 1
Aurelios Eukarpides ATH 1 0 0 1
Aurelius ATH 1 0 0 1
Aurelius ATH 1 0 0 1
Diallos SMY 1 0 0 1
Heliodoros THP 1 0 0 1
Kalas ELI 1 0 0 1
Markianos SAR 1 0 0 1
Markianos SAR 1 0 0 1
Nikanor EPH 1 0 0 1
Phaidimos ALX 1 0 0 1
Publius Aelius Aristomachus MNM 1 0 0 1
Publius Aelius Aristomakhus MNM 1 0 0 1
Publius Cornelius Ariston EPH 1 0 0 1