?, Jiangsu, (CHN)

Affiliation ID 1705
Full name ?, Jiangsu
Short name ?, Jiangsu
Place (CHN)
Sports ATH/BDM/BOX/CTR/CYC/FEN/FTB/SHO/SWA/TTN/VOL/WLT

Athletes (30)

Bao Yingying CHN FEN 2008
Chen Feng CHN FEN 2004
Chen Jin CHN BDM 2008—2012
Chen Qi CHN TTN 2004
Guan Yingnan CHN ATH 2000—2004
Hou Yingli CHN SWA 2000—2004
Hu Ni CHN SWA 2004
Huang Haiyang CHN FEN 2008
Huang Qun CHN ATH 2004
Jiang Jing CHN ATH 2004
Jiang Lan CHN ATH 2008
Lei Yuping CHN BOX 2004
Li Meifang CHN CTR 2004
Lu Bin CHN ATH 2008
Lu Lan CHN BDM 2008
Meng Jie CHN FEN 2000—2004
Qian Yunjuan CHN CYC 2004
Qiu Aihua CHN VOL 2000
Shen Weiwei CHN FEN 2004
Shi Hairong CHN VOL 2008
Song Hongjuan CHN ATH 2004
Su Yiping CHN ATH 2004
Sun Yue CHN VOL 1992—2000
Teng Wei CHN FTB 2004
Wang Haibin CHN FEN 1992—2004
Wang Zheng CHN SHO 2004
Xue Juan CHN ATH 2004
Yao Ye CHN SHO 2004
Yuan Aijun CHN WLT 2004
Zhang Jun CHN BDM 2000—2004