Chemnitzer EC, Chemnitz (GER)

Affiliation ID 4049
Full name Chemnitzer Eislauf-Club
Short name Chemnitzer EC
Place Chemnitz (GER)
Sports FSK/SSK
Notes

Founded 1998.

Athletes (6)

Alexej Baumgärtner GER SSK Olympics 2014
Rico Rex GER FSK Olympics 2006
Aljona Sawtchenko GER
UKR
FSK Olympics 2002—2018
Ingo Steuer GER FSK Olympics 1994—1998
Robin Szolkowy GER FSK Olympics 2006—2014
Mandy Wötzel GER FSK Olympics 1992—1998