Internet search
Maps Search
English

Jinzhou, Liaoning (CHN)

Details

NameJinzhou
Administrative divisionLiaoning
CountryPeople's Republic of China

People born here (12)

Feng Chen SGP TTN 2016 24 March 1994
Ding Meiyuan CHN WLT 2000 27 February 1979
Hu Xiaotao CHN BAS 2004 12 June 1981
Leng Chunhui CHN JUD 1992—1996 3 July 1972
Qu Yunxia CHN ATH 1992 25 December 1972
Sun Man CHN ROW 2016 22 August 1995
Wu You CHN ROW 2004—2008 27 March 1984
Yao Yige CHN SWI 2012 30 April 1996
Zhang Liang CHN ROW 2012 14 January 1987
Zhang Ning CHN BDM 2004—2008 19 May 1975
Zhao Yongsheng CHN ATH 1996 16 April 1970
Zhou Peng CHN CAN 2008—2012 12 September 1983

Affiliations

Liaoning FC, Jinzhou (CHN)