Internet search
Maps Search
English

Yingkou, Liaoning (CHN)

Details

NameYingkou
Administrative divisionLiaoning
CountryPeople's Republic of China

People born here (8)

Gu Yuan CHN ATH 2004 9 May 1982
Li Yuejiu CHN GYM 1984 4 July 1957
Wang Chunxin CHN ROW 2016 25 November 1997
Wang Lina CHN SHO 1992 8 July 1971
Wang Na CHN HOK 2016 5 August 1994
Wang Yiwu CHN SWI 1996 21 August 1975
Yao Jingyuan CHN WLT 1984 14 June 1958
Yu Qian CHN HOK 2016 25 March 1992

Affiliations

Liaoning Flying Leopards, Yingkou (CHN)