Ningxia, People's Republic of China

Place names (3)

?, Ningxia (CHN)
Qingtongxia, Ningxia (CHN)
Yinchuan, Ningxia (CHN)

People born here (4)

Chen Yuefang CHN BKB Olympics 1984 1 May 1963 Yinchuan, Ningxia (CHN)
Qi Chunxia CHN SHO Olympics 1988 5 February 1964 Qingtongxia, Ningxia (CHN)
Tan Ying CHN WPO Olympics 2008 30 June 1987 ?, Ningxia (CHN)
Zhang Liang CHN CRD Olympics 2008 1 March 1983 ?, Ningxia (CHN)

Affiliations

Ningxia Regional Cycling Team, (CHN) ?, Ningxia (CHN)