Avangard Kyiv, Kyiv (UKR)

Affiliation ID 6990
Full name Avangard Kyiv
Short name Avangard Kyiv
Place Kyiv (UKR)
Sports ATH/BKB/BTH/EJP/GAR/ROW/SSK

Athletes (13)

Lyudmila Aksyonova URS
UKR
ATH Olympics 1976
Polina Astakhova URS
UKR
GAR Olympics 1956—1964
Ivan Byakov URS
UKR
BTH Olympics 1972—1976
Valentin Kravchuk URS
UKR
ROW Olympics 1968
Viktor Lipsnis URS
UKR
ATH Olympics 1960—1964
Viktor Lisitsyn URS
UKR
EJP Olympics 1972
Anatoly Polivoda URS
UKR
BKB Olympics 1968—1972
Aleksandr Salnikov URS
UKR
BKB Olympics 1976—1980
Yury Sedykh URS ATH Olympics 1976—1988
Yury Shapochka URS
UKR
ROW Olympics 1980
Tatyana Shelekhova URS
UKR
SSK Olympics 1976
Vladimir Sterlik URS
UKR
ROW Olympics 1964—1972
Tatyana Tarasova URS
UKR
SSK Olympics 1980