Skating Club of Boston, Boston (USA)

Affiliation ID 3589
Full name The Skating Club of Boston
Short name Skating Club of Boston
Place Boston (USA)
Sports FSK/SSK/STK

Athletes (21)

Tenley Albright USA FSK Olympics 1952—1956
Sherwin Badger USA FSK Olympics 1928—1932
Michael Botticelli USA FSK Olympics 1980
Dick Button USA FSK Olympics 1948—1952
Marissa Castelli USA FSK Olympics 2014
Suzanne Davis USA FSK Olympics 1932
Eric Flaim USA SSK/STK Olympics/Other 1988—1998
George Hill USA FSK Olympics/Non-starter 1932—1936
Susie Kelley USA FSK Olympics 1976
Grace Madden USA FSK Olympics 1936
James Madden USA FSK Olympics 1932—1936
Rachel Mayer USA FSK Olympics 1992
Gretchen Merrill USA FSK Olympics 1948
Nathaniel Niles USA FSK Olympics 1920—1928
Tina Noyes USA FSK Olympics 1964—1968
Laurie Owen USA FSK Olympics 1960
Maribel Owen USA FSK Olympics 1960
Dud Richards USA FSK Olympics 1960
Roger Turner USA FSK Olympics 1928—1932
Maribel Vinson USA FSK Olympics 1928—1936
Theresa Weld-Blanchard USA FSK Olympics 1920—1928