Internet search
Maps Search
English

Zli Potok, Dragash (KOS)

Details

NameZli Potok, Dragash
Administrative divisionPrizren
CountryKosovo

People born here (1)

Fahrudin Jusufi KOS
YUG
FTB 1960 8 December 1939