Internet search
Maps Search
English

Kalynovytsia, Chernihiv (UKR)

Details

NameKalynovytsia
Administrative divisionChernihiv
CountryUkraine

People born here (1)

Aleksey Voyevoda RUS BOB 2006—2014 9 May 1980