This country has 6 unverified place names.

Administrative divisions (48)

Aichi 26
Akita 21
Aomori 25
Chiba 26
Ehime 14
Fukui 7
Fukuoka 26
Fukushima 21
Gifu 16
Gunma 26
Hiroshima 22
Hokkaido 92
Hyogo 28
Ibaraki 25
Ishikawa 16
Iwate 14
Kagawa 10
Kagoshima 18
Kanagawa 31
Kochi 5
Kumamoto 20
Kyoto 13
Mie 16
Miyagi 15
Miyazaki 11
Nagano 51
Nagasaki 10
Nara 9
Niigata 34
Oita 11
Okayama 10
Okinawa 10
Osaka 32
Saga 9
Saitama 34
Shiga 10
Shimane 10
Shizuoka 35
Tochigi 20
Tokushima 10
Tokyo 56
Tottori 8
Toyama 9
Unknown 2
Wakayama 12
Yamagata 14
Yamaguchi 13
Yamanashi 14