This country has 6 unverified place names.

Administrative divisions (48)

Aichi 26
Akita 21
Aomori 24
Chiba 26
Ehime 14
Fukui 7
Fukuoka 26
Fukushima 21
Gifu 16
Gunma 26
Hiroshima 22
Hokkaido 92
Hyogo 29
Ibaraki 25
Ishikawa 16
Iwate 16
Kagawa 9
Kagoshima 18
Kanagawa 30
Kochi 5
Kumamoto 22
Kyoto 13
Mie 15
Miyagi 16
Miyazaki 11
Nagano 51
Nagasaki 10
Nara 10
Niigata 35
Oita 11
Okayama 11
Okinawa 11
Osaka 32
Saga 9
Saitama 35
Shiga 10
Shimane 10
Shizuoka 35
Tochigi 20
Tokushima 10
Tokyo 55
Tottori 8
Toyama 9
Unknown 2
Wakayama 13
Yamagata 14
Yamaguchi 13
Yamanashi 14