This country has 7 unverified place names.

Administrative divisions (48)

Aichi 26
Akita 21
Aomori 25
Chiba 26
Ehime 15
Fukui 7
Fukuoka 24
Fukushima 21
Gifu 16
Gunma 26
Hiroshima 22
Hokkaido 91
Hyogo 27
Ibaraki 25
Ishikawa 15
Iwate 14
Kagawa 10
Kagoshima 18
Kanagawa 31
Kochi 5
Kumamoto 20
Kyoto 13
Mie 16
Miyagi 15
Miyazaki 11
Nagano 50
Nagasaki 10
Nara 9
Niigata 33
Oita 11
Okayama 10
Okinawa 10
Osaka 32
Saga 9
Saitama 34
Shiga 10
Shimane 10
Shizuoka 35
Tochigi 20
Tokushima 10
Tokyo 56
Tottori 8
Toyama 9
Unknown 2
Wakayama 12
Yamagata 14
Yamaguchi 13
Yamanashi 14