Yunnan, People's Republic of China

Place names (15)

?, Yunnan (CHN)
Dali, Yunnan (CHN)
Heqing, Yunnan (CHN)
Kunming, Yunnan (CHN)
Lijiang, Yunnan (CHN)
Malong District, Qujing, Yunnan (CHN)
Pu'er, Yunnan (CHN)
Qujing, Yunnan (CHN)
Tengchong, Yunnan (CHN)
Tonghai, Yunnan (CHN)
Weishan Yi and Hui, Dali Bai, Yunnan (CHN)
Weixin, Yunnan (CHN)
Wuhua, Kunming, Yunnan (CHN)
Xiaobaihu, Yunnan (CHN)
Zhaotong, Yunnan (CHN)

People born here (27)

Bai Faquan CHN TRI Olympics 2012—2016 18 March 1986 Tonghai, Yunnan (CHN)
Cai Zelin CHN ATH Olympics 2012—2020 11 April 1991 Dali, Yunnan (CHN)
Chen Degen CHN CCS Olympics 2022 24 May 2001 ?, Yunnan (CHN)
Chen Ding CHN ATH Olympics 2012—2016 5 August 1992 Dali, Yunnan (CHN)
Deng Haiyang CHN ATH Olympics 2008 15 October 1984 ?, Yunnan (CHN)
Dong Guojian CHN ATH Olympics 2012—2020 16 March 1987 Dali, Yunnan (CHN)
He Xuemei CHN GAR Olympics 1992 6 February 1977 Lijiang, Yunnan (CHN)
Li Ji CHN SWM Olympics 2004 9 July 1986 ?, Yunnan (CHN)
Li Jianbo CHN ATH Olympics 2008—2012 14 November 1986 Qujing, Yunnan (CHN)
Li Weiwei CHN HBL Olympics 2004—2008 7 July 1982 Kunming, Yunnan (CHN)
Li Xiayan CHN SWM Olympics 2012 17 December 1989 Kunming, Yunnan (CHN)
Li Zewen CHN ATH Olympics 1996 5 December 1973 Malong District, Qujing, Yunnan (CHN)
Liu Rongsheng CHN CCS Olympics 2022 26 September 2001 ?, Yunnan (CHN)
Shan Jun CHN BOX Olympics 2016 7 August 1994 Xiaobaihu, Yunnan (CHN)
Shi Qinglan CHN MTB Olympics 2012 6 January 1986 Dali, Yunnan (CHN)
Tong Weisong CHN MTB Olympics 2012 30 January 1988 Dali, Yunnan (CHN)
Yang Boyong CHN BKB Coach 1984 5 February 1935 Kunming, Yunnan (CHN)
Yang Siju CHN ATH Olympics 1996 19 April 1973 Tengchong, Yunnan (CHN)
Yu Chaohong CHN ATH Olympics 2004 3 November 1975 Dali, Yunnan (CHN)
Zhang Guowei CHN ATH Olympics 1988 4 January 1959 Heqing, Yunnan (CHN)
Zhao Chengliang CHN ATH Olympics 2008 1 June 1984 Qujing, Yunnan (CHN)
Zhao Shengbo CHN SHO Olympics 2016 14 April 1982 Zhaotong, Yunnan (CHN)
Zhong Huandi CHN ATH Olympics 1988—1992 28 June 1967 Pu'er, Yunnan (CHN)
Zhong Jinyu CHN FBL Non-starter 2004 5 April 1983 Wuhua, Kunming, Yunnan (CHN)
Zhu Renxue CHN ATH Olympics 2016 6 April 1991 Qujing, Yunnan (CHN)
Zhu Ronghua CHN ATH Olympics 2004 9 May 1974 Weishan Yi and Hui, Dali Bai, Yunnan (CHN)
Zhu Yongbiao CHN MTB Olympics 2004 12 March 1976 Dali, Yunnan (CHN)

People who died here (1)

Eric Liddell GBR ATH Olympics 1924 21 February 1945 Weixin, Yunnan (CHN)

Affiliations

Yunnan Provincial Athletics Team, (CHN) ?, Yunnan (CHN)