Ancient Combative Sports — Wrestling, Boys (discontinued)

Times held 42
Total participants 0
Total countries 0

Participants

Year Event Status Participants NOCs
-632 Wrestling, Boys Ancient Olympics 1 1
-616 Wrestling, Boys Ancient Olympics 1 1
-604 Wrestling, Boys Ancient Olympics 1 1
-540 Wrestling, Boys Ancient Olympics 1 1
-480 Wrestling, Boys Ancient Olympics 1 1
-476 Wrestling, Boys Ancient Olympics 1 1
-472 Wrestling, Boys Ancient Olympics 1 1
-468 Wrestling, Boys Ancient Olympics 1 1
-464 Wrestling, Boys Ancient Olympics 1 1
-460 Wrestling, Boys Ancient Olympics 1 1
-456 Wrestling, Boys Ancient Olympics 1 1
-452 Wrestling, Boys Ancient Olympics 1 1
-448 Wrestling, Boys Ancient Olympics 1 1
-436 Wrestling, Boys Ancient Olympics 1 1
-432 Wrestling, Boys Ancient Olympics 1 1
-420 Wrestling, Boys Ancient Olympics 1 1
-416 Wrestling, Boys Ancient Olympics 1 1
-400 Wrestling, Boys Ancient Olympics 1 1
-396 Wrestling, Boys Ancient Olympics 1 1
-372 Wrestling, Boys Ancient Olympics 1 1
-360 Wrestling, Boys Ancient Olympics 1 1
-348 Wrestling, Boys Ancient Olympics 1 1
-320 Wrestling, Boys Ancient Olympics 1 1
-296 Wrestling, Boys Ancient Olympics 1 1
-272 Wrestling, Boys Ancient Olympics 1 1
-268 Wrestling, Boys Ancient Olympics 1 1
-256 Wrestling, Boys Ancient Olympics 1 1
-248 Wrestling, Boys Ancient Olympics 1 1
-240 Wrestling, Boys Ancient Olympics 1 1
-172 Wrestling, Boys Ancient Olympics 1 1
-164 Wrestling, Boys Ancient Olympics 1 1
-96 Wrestling, Boys Ancient Olympics 1 1
-72 Wrestling, Boys Ancient Olympics 1 1
-12 Wrestling, Boys Ancient Olympics 1 1
-4 Wrestling, Boys Ancient Olympics 1 1
0 Wrestling, Boys Ancient Olympics 1 1
0 Wrestling, Boys Ancient Olympics 1 1
0 Wrestling, Boys Ancient Olympics 1 1
0 Wrestling, Boys Ancient Olympics 1 1
0 Wrestling, Boys Ancient Olympics 1 1
0 Wrestling, Boys Ancient Olympics 1 1
97 Wrestling, Boys Ancient Olympics 1 1

Medal winners

Year Gold Silver Bronze
-632 HipposthenesSPA
-616 PhilytasSYB
-604 HetoimoklesSPA
-540 MilonKRT
-480 (…)konAGS
-476 TheognetosAIG
-472 (…)kratidasTAR
-468 (…)emosPRH
-464 PheriasAIG
-460 AlkmedonAIG
-456 PhrynikhosATH
-452 KleodorosUNK
-448 PolynikosTHP
-436 PantarkesELI
-432 LykinosELI
-420 AmertasELI
-416 NikostratosHER
-400 EuthymenesMAI
-396 ArkhedamosELI
-372 XenoklesMAI
-360 AgenorTHB
-348 AiskhylosTHP
-320 HermesianaxKOL
-296 SosiadesTRA
-272 KratinosAGR
-268 AlexinikosELI
-256 EikasiosKOL
-248 LastratidasELI
-240 EuanoridasELI
-172 AgesistratosLIN
-164 LysipposELI
-96 MarcusSRA
-72 ApollophanesKPS
-12 PolyktorELI
-4 PolyxenosZAK
0 (…)RHD
0 AnauchidasELI
0 Dionysid(oros)MYL
0 PherenikosELI
0 PhillesELI
0 ProklesANS
97 MarkosATO

Medals by country

NOC Gold Silver Bronze Total
Elis ELI 12 0 0 12
Aigion AIG 3 0 0 3
Kolophon KOL 2 0 0 2
Mainalos MAI 2 0 0 2
Sparta SPA 2 0 0 2
Thespiai THP 2 0 0 2
Aigeira AGR 1 0 0 1
Andros ANS 1 0 0 1
Antiochia on the Orontes ATO 1 0 0 1
Argos AGS 1 0 0 1
Athens ATH 1 0 0 1
Heraia HER 1 0 0 1
Kroton KRT 1 0 0 1
Kyparissia KPS 1 0 0 1
Lindos LIN 1 0 0 1
Mylasa MYL 1 0 0 1
Parrhasia PRH 1 0 0 1
Rhodes RHD 1 0 0 1
Sybaris SYB 1 0 0 1
Syria (Antocheia) SRA 1 0 0 1
Taranto TAR 1 0 0 1
Thebes THB 1 0 0 1
Tralles TRA 1 0 0 1
Unknown UNK 1 0 0 1
Zakynthos ZAK 1 0 0 1

Top medallists

Athlete Nat Gold Silver Bronze Total
(…) RHD 1 0 0 1
(…)emos PRH 1 0 0 1
(…)kon AGS 1 0 0 1
(…)kratidas TAR 1 0 0 1
Agenor THB 1 0 0 1
Agesistratos LIN 1 0 0 1
Aiskhylos THP 1 0 0 1
Alexinikos ELI 1 0 0 1
Alkmedon AIG 1 0 0 1
Amertas ELI 1 0 0 1
Anauchidas ELI 1 0 0 1
Apollophanes KPS 1 0 0 1
Arkhedamos ELI 1 0 0 1
Dionysid(oros) MYL 1 0 0 1
Eikasios KOL 1 0 0 1
Euanoridas ELI 1 0 0 1
Euthymenes MAI 1 0 0 1
Hermesianax KOL 1 0 0 1
Hetoimokles SPA 1 0 0 1
Hipposthenes SPA 1 0 0 1
Kleodoros UNK 1 0 0 1
Kratinos AGR 1 0 0 1
Lastratidas ELI 1 0 0 1
Lykinos ELI 1 0 0 1
Lysippos ELI 1 0 0 1
Marcus SRA 1 0 0 1
Markos ATO 1 0 0 1
Milon KRT 1 0 0 1
Nikostratos HER 1 0 0 1
Pantarkes ELI 1 0 0 1
Pherenikos ELI 1 0 0 1
Pherias AIG 1 0 0 1
Philles ELI 1 0 0 1
Philytas SYB 1 0 0 1
Phrynikhos ATH 1 0 0 1
Polyktor ELI 1 0 0 1
Polynikos THP 1 0 0 1
Polyxenos ZAK 1 0 0 1
Prokles ANS 1 0 0 1
Sosiades TRA 1 0 0 1
Theognetos AIG 1 0 0 1
Xenokles MAI 1 0 0 1