Skating Club of New York, New York (USA)

Affiliation ID 3591
Full name The Skating Club of New York
Short name Skating Club of New York
Place New York (USA)
Sports FSK

Athletes (26)

Scotty Allen USA FSK Olympics 1964
Jason Dungjen USA FSK Olympics 1994—1998
Melissa Gregory USA FSK Olympics 2006
Dorothy Hamill USA FSK Olympics 1976
Carol Heiss USA FSK Olympics 1956—1960
Emily Hughes USA FSK Olympics 2006
Sarah Hughes USA FSK Olympics 2002
Kyoko Ina USA FSK Olympics 1994—2002
Don Jackson CAN FSK Olympics 1960
Sonya Klopfer USA FSK Olympics 1952
Robin Lee USA FSK Olympics 1936
Beatrix Loughran USA FSK Olympics 1924—1932
Rocky Marval USA FSK Olympics 1992
Mark Militano USA FSK Olympics 1972
Melissa Militano USA FSK Olympics 1972
Min Yu-Ra KOR FSK Olympics 2018
Suna Murray USA FSK Olympics 1972
Audrey Peppe USA FSK Olympics/Non-starter 1932—1936
Denis Petukhov USA FSK Olympics 2006
Erle Reiter USA FSK Olympics 1936
Adam Rippon USA FSK Olympics 2018
Yvonne Sherman-McGowan USA FSK Olympics/Referee 1948—1976
Charles Sinek USA FSK Olympics 2002
Bob Swenning USA FSK Olympics 1948
Johnny Weir USA FSK Olympics 2006—2010
Elaine Zayak USA FSK Olympics 1984