Internet search
Maps Search
English

Ningbo, Zhejiang (CHN)

Details

NameNingbo
Administrative divisionZhejiang
CountryPeople's Republic of China

People born here (11)

He Cihong CHN SWI 1992—1996 6 June 1975
Li Xiaoping CHN GYM 1984 19 September 1962
Liu Jianjun CHN BDM 1996 5 January 1969
Beryl Preston GBR SAI 1936 2 November 1901
Qian Hong CHN SAI 1996 9 November 1971
Shan Danna CHN VOL 2012 8 October 1991
Shan Ying CHN SWI 1996 7 August 1978
Shen Shengfei CHN ATH 2004 21 January 1980
Yang Bo CHN GYM 1992 8 July 1973
Zhang Caizhen CHN 1992 July 1930
Zheng Kunliang CHN SWI 2004 4 January 1981

Affiliations

Bayi Rockets, Ningbo (CHN)