Ancient Athletics

Facts

Discipline of Ancient Sports
Participants 1
NOCs 1
Competitions held 0 (Venues)
Distinct events 13

Description

Ancient athletics was the original form of sport contested at the Ancient Olympic Games. The initial Olympic event in 776 BCE was the stadion, a race of one length of the Ancient Olympic Stadium, about 190 metres, and from which the modern term “stadium” is derived. Other ancient athletics events were the diaulos, or two laps of the stadium; a long-distance dolikhos race, varying from 5-20 laps of the stadium; the race in armour or hoplite race; and the ancient pentathlon, which consisted of the stadion, discus throw, javelin throw, long jump, and wrestling.

All-time medal table

Ancient Olympic Games

NOC Gold Silver Bronze Total
Sparta SPA 46 0 0 46
Elis ELI 36 0 0 36
Alexandria ALX 28 0 0 28
Athens ATH 20 0 0 20
Rhodes RHD 17 0 0 17
Messene MES 15 0 0 15
Siracusa SIR 15 0 0 15
Argos AGS 14 0 0 14
Unknown UNK 14 0 0 14
Kroton KRT 13 0 0 13
Miletus MIL 11 0 0 11
Kyrene KYR 10 0 0 10
Sikyon SIK 10 0 0 10
Korinth KTH 9 0 0 9
Lakonia (Akrion) LAK 9 0 0 9
Epidauros EDR 8 0 0 8
Pellene PEL 8 0 0 8
Philadelphia PLD 8 0 0 8
Xanthos XAN 8 0 0 8
Aigion AIG 7 0 0 7
Ephesus EPH 7 0 0 7
Magnesia on the Maiandros MNM 7 0 0 7
Taranto TAR 7 0 0 7
Heraia HER 6 0 0 6
Himera HIM 6 0 0 6
Kos SKS 6 0 0 6
Salamis SAL 6 0 0 6
Bithynia (Nikaia) BTN 5 0 0 5
Khios KHI 5 0 0 5
Kyzikos KYZ 5 0 0 5
Larisa LAR 5 0 0 5
Unknown city in Crete KRE 5 0 0 5
Korkyra KKY 4 0 0 4
Macedonia MAK 4 0 0 4
Megara MEG 4 0 0 4
Sidon SID 4 0 0 4
Thessaly THL 4 0 0 4
Thourioi THR 4 0 0 4
Antiochia on the Orontes ATO 3 0 0 3
Keramos KER 3 0 0 3
Mytilene MTL 3 0 0 3
Tegea TEG 3 0 0 3
Thebes THB 3 0 0 3
Aitolia AIT 2 0 0 2
Akragas AKR 2 0 0 2
Ambrakia AMB 2 0 0 2
Elateia ELA 2 0 0 2
Khalkis KHA 2 0 0 2
Lepreon LEP 2 0 0 2
Manteneia MAN 2 0 0 2
Pergamon PGM 2 0 0 2
Pharsalos PHA 2 0 0 2
Poseidonia POS 2 0 0 2
Samos SMS 2 0 0 2
Sardis SAR 2 0 0 2
Seleukeia on the Tigris SLT 2 0 0 2
Stymphalia STY 2 0 0 2
Thespiai THP 2 0 0 2
Unknown city in Boeotia BOE 2 0 0 2
Unknown city in Lokria LOK 2 0 0 2
Adai AAI 1 0 0 1
Aigeira AGR 1 0 0 1
Amphipolis APP 1 0 0 1
Amphissa AMP 1 0 0 1
Andros ANS 1 0 0 1
Antissa ATS 1 0 0 1
Apollonia APL 1 0 0 1
Aspendos APD 1 0 0 1
Assos ASO 1 0 0 1
Atiolia ATI 1 0 0 1
Augusta Traiana ATR 1 0 0 1
Bargylia BRG 1 0 0 1
Bithynia (Prousa) BTP 1 0 0 1
Daldis DLD 1 0 0 1
Delphi DLP 1 0 0 1
Dymai DYM 1 0 0 1
Dyspontion DYS 1 0 0 1
Epidamnos EDM 1 0 0 1
Gortyn GOR 1 0 0 1
Halicarnassus HAL 1 0 0 1
Hermopolis HMP 1 0 0 1
Hypaipa HYP 1 0 0 1
Iasos IAS 1 0 0 1
Kamarina KMN 1 0 0 1
Kappadokia KPD 1 0 0 1
Klazomenai KZM 1 0 0 1
Kleitor KLT 1 0 0 1
Kleonai KLN 1 0 0 1
Kydonia KYD 1 0 0 1
Kyme KYM 1 0 0 1
Kypro KYP 1 0 0 1
Laodikeia on the Lykos LDL 1 0 0 1
Megalopolis MGP 1 0 0 1
Methydria MTH 1 0 0 1
Neapolis NEA 1 0 0 1
Nysa NYS 1 0 0 1
Opous OPS 1 0 0 1
Orkhomenos ORK 1 0 0 1
Oxyrhynchos OXY 1 0 0 1
Patrai PAT 1 0 0 1
Peparethos PEP 1 0 0 1
Petra PET 1 0 0 1
Pisa PSA 1 0 0 1
Roma ROM 1 0 0 1
Smyrna SMY 1 0 0 1
Tarsos TRS 1 0 0 1
Tauromenion TMN 1 0 0 1
Tenedos TND 1 0 0 1
Tenos TNS 1 0 0 1
Terina TER 1 0 0 1
Thelphoussa TPH 1 0 0 1
Thyateira THY 1 0 0 1
Tralles TRA 1 0 0 1
Tyana TYA 1 0 0 1
Unknown city in Asia ASI 1 0 0 1
Unknown city in Egypt EGP 1 0 0 1

Most successful competitors

Ancient Olympic Games

Athlete Nat Gold Silver Bronze Total
Leonidas RHD 12 0 0 12
Titus Flavius Hermogenes XAN 8 0 0 8
Astylos KRT
SIR
7 0 0 7
Nikokles LAK 7 0 0 7
Dikon SIR 6 0 0 6
Khionis SPA 6 0 0 6
(…) AGS 5 0 0 5
Demetrios SAL 5 0 0 5
Titus Aelius Granianus SIK 5 0 0 5
Apollonios EDR 4 0 0 4
Philinos SKS 4 0 0 4

Event types

Name Gender Still contested? Times held?
Unknown Event Men 45
Stadion Men 257
Diaulos Men 48
Race in Armor (Hoplite Race) Men 39
Dolikhos Men 33
Foot Race Men 1
Pentathlon Men 44
Special Event Men 1
Stadion / Diaulos Men 0
Diaulos or Race in Armour Men 1
Unknown Event Boys 1
Stadion Boys 33
Pentathlon Boys 1